پایش خوردگی

جهت افزایش ایمنی، کاهش اثرات زیست محیطی، کاهش هزینه های عملیاتی شامل کاهش هزینه های نگهداری/ بازرسی و به حداقل رساندن خاموشی های ناگهانی خارج از برنامه، بهینه کردن راندمان فرایند های سرعت تزریق ممانعت کننده ها، غلظت اکسیژن و سرعت سیال، و بررسی اثر تغییرات عملیاتی/ اتفاقات غیرمنتظره، باید خوردگی و برنامه های کنترل سرعت خوردگی اعمال شده در سیستم بصورت پیوسته مورد پایش و ارزیابی قرار گیرند.
در این راستا بخش عمده ای از روش های پایش خوردگی عبارتند از استفاده از کوپن های خوردگی، پراب های مقاومتی (ERP)، پراب های مقاومتی پلاریزاسیون خطی (LPR)، پراب هیدروژن (HP)، آنالیزهای باکتریایی و شیمیایی، و غیره.
شرکت برنا الکترونیک تجهیزات پایشی‭ ‬مورد‭ ‬نیاز‭ ‬صنایع‭ ‬مختلف را ‬با‭ ‬بهره‌‭‌‬گیری‬ از دانش فنی و تکنولوژی روز طراحی و پس از طی مراحل دقیق کنترلی به تولید انبوه می رساند.

کوپن‌های خوردگی

کوپن های کاهش وزن امکان اندازه گیری کمی نرخ خوردگی سازه در یک سیستم پایش خوردگی را مهیا می سازند. همچنین، در برخی شرایط تخریب مورفولوژیکی را  می توان به عاملی خاص نسبت داد. کوپن های خوردگی در اندازه ها و انواع متنوعی موجود می باشند. اندازه و شکل کوپن ها براساس نوع نگهدارنده مورد استفاده، اندازه خط، و جهت قرارگیری تعیین می شود.

توضیحات بیشتر

کوپن‌های خوردگی

پراب خوردگی مقاومتی

پراب خوردگی مقاومتی (ER) و تجهیزات الکتریکی اساساً “کوپن های اتوماتیک” هستند و اشتراکات زیادی با کوپن های خوردگی دارند. سیستم های مقاومت الکتریکی بر مبنای اندازه گیری مقاومت الکتریکی یک المان فلزی نازک کار می کنند. با بروز خوردگی و زدوده شدن فلز المان مقاومت آن افزایش می یابد. مهمترین مزیت روش مقاومت الکتریکی نسبت به کوپن ها قابلیت انجام بیشتر و ساده تر اندازه گیری ها می باشد. در سیستم های اتومات، پایش پیوسته خوردگی و روش های آنالیز پیشرفته امکان تشخیص تغییرات نرخ خوردگی را تنها در چند ساعت مهیا می سازند. با استفاده از این اطلاعات امکان اصلاح به موقع مواد شیمیایی ممانعت کننده و شرایط فرایند وجود دارد.

توضیحات بیشتر

پراب خوردگی مقاومتی

خدمات

تجزیه و تحلیل علل تخریب/ منجر به تخریب

تجزیه و تحلیل جامع خسارات برای جلوگیری از اتفاقات غیرمنتظره، خاموشی های هزینه بر و اطمینان از حصول استانداردهای ایمنی بسیار مهم است. در اینجا هدف عملکرد صحیح سیستم در محیط های مختلف و به حداقل رساندن ریسک های خرابی های مکانیکی ناشی از اجزاء معیوب، آسیب دیده و یا اکسید شده می باشد.

توضیحات بیشتر

خدمات

همه محصولات