گالری

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی انرژی های تجدید پذیر، بهره وری و صرفه جویی انرژی ایران

حضور شرکت برنا الکترونیک در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی انرژی های تجدید پذیر، بهره وری و صرفه جویی انرژی ایران در شهریور ماه سال 1401

بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

حضور شرکت برنا الکترونیک در بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی در اردیبهشت ماه سال 1401