پراب خوردگی مقاومتی

پراب خوردگی مقاومتی

پراب خوردگی مقاومتی (ER) و تجهیزات الکتریکی اساساً "کوپن های اتوماتیک" هستند و اشتراکات زیادی با کوپن های خوردگی دارند. سیستم های مقاومت الکتریکی بر مبنای اندازه گیری مقاومت الکتریکی یک المان فلزی نازک کار می کنند. با بروز خوردگی و زدوده شدن فلز المان مقاومت آن افزایش می یابد. مهمترین مزیت روش مقاومت الکتریکی نسبت به کوپن ها قابلیت انجام بیشتر و ساده تر اندازه گیری ها می باشد. در سیستم های اتومات، پایش پیوسته خوردگی و روش های آنالیز پیشرفته امکان تشخیص تغییرات نرخ خوردگی را تنها در چند ساعت مهیا می سازند. با استفاده از این اطلاعات امکان اصلاح به موقع مواد شیمیایی ممانعت کننده و شرایط فرایند وجود دارد.


شرکت برنا الکترونیک قابلیت ساخت پراب های مقاومتی برای پایش خوردگی داخلی و همچنین پراب های مدفون برای پایش حفاظت کاتدی را دارد. این پراب ها در سه دسته پراب های ثابت، رتریوری و مدفون عرضه می شوند.

جنس استاندارد بدنه پراب ها فولاد زنگ نزن AISI 316L  واجد شرایط استاندارد ANSI/NACE MR0175/ISO 15156  برای محیط های ترش می باشد. برای محیط هایی با شرایط خورندگی بسیار شدید می توان از مواد جایگزین و مناسب برای آن محیط ها استفاده نمود. المان حسگر پراب ها در انواع همتراز، استوانه ای و تیوبی طراحی و ساخته می شوند.

برای سفارش پراب مورد نظر کد مربوطه مطابق مشخصات پراب و جدول زیر به دست می آید:

 

Retrievable Probes for High Pressure Systems

Fixed Length Pipe-Plug Mounted Probes

ER4600 – Retrievable with Loop Element

ER4500 – Retrievable with Cylindrical Element

ER4720 – Retrievable with Adjustable Flush Element

ER4700 – Retrievable with Flush Element

ER4710 – Retrievable with Large Flush Element

ER2500 –Fixed Length with Cylindrical Element

ER2600 –Fixed Length with Loop Element

ER2700 –Fixed Length with Flush Element

 

 

Underground Probes

Flange Mounted Probes

ER0500 – Underground Probe

 

 

ER3500 – Fixed Length with Cylindrical Element

ER3600 – Fixed Length with Loop Element

ER3700 – Fixed Length with Flush Element

 

 

پراب خوردگی مقاومتی