مشارکت در تدوین استانداردهای ملی و بین‌المللی

استاندارد INSO 20345
آندهای گالوانی برای حفاظت کاتدی در آب دریا و گل شور

 

چاپ اول، ۱۳۹۴

استاندارد INSO 8863-1
خوردگی فلزات و آلیاژها- تعیین مقاومت به روی زدایی آلیاژهای مس حاوی روی- قسمت 1: روش آزمون

چاپ اول، ۱۳۹۷

استاندارد INSO 8863-2
خوردگی فلزات و آلیاژها- تعیین مقاومت به روی زدایی آلیاژهای مس حاوی روی- قسمت 2: معیارهای ارزیابی

چاپ اول، ۱۳۹۷

استاندارد INSO 15818-1
روش آزمون تسریع شده تعیین طول عمر آندهای اکسید فلزی مخلوط (MMO) برای حفاظت کاتدی- قسمت 1: کاربرد در بتن

 

چاپ اول، ۱۳۹۷

استاندارد INSO 15818-2
روش آزمون تسریع شده تعیین طول عمر آندهای اکسید فلزی مخلوط (MMO) برای حفاظت کاتدی- قسمت 2: کاربرد در خاک ها و آب های طبیعی

 

چاپ اول، ۱۳۹۷

استاندارد INSO-ISO 15257
حفاظت کاتدی- سطوح شایستگی اشخاص حفاظت کاتدی- اصول طرح گواهی کردن

 

 

چاپ اول، ۱۳۹۷