عضویت در انجمن ها

انجمن مهندسان کنترل و ابزار دقیق ایران

انجمن بتن ایران

انجمن بتن ایران

انجمن خوردگی ایران

انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران

انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران