UVM

UVM آندر ولتاژ تشخیص کاهش ولتاژ

 • تشخیص‭ ‬کاهش‭ ‬ولتاژ‬‬
 • قابل‭ ‬استفاده‭ ‬در‭ ‬مدار‭ ‬های‭ ‬تک‭ ‬فاز‭ ‬یا‭ ‬DC‬‬‬‬‬‬‬‬
 • تنظیم‭ ‬محدوده‭ ‬ولتاژ‭ ‬قابل‭ ‬تنظیم‭ ‬از‭ ٪‭‬۵ ‬تا‭ ‬٪‭۱۰۰ ‬حد‭ ‬ولتاژ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
 • زمان‭ ‬تأخیر‭ ‬در‭ ‬قطع‭ ‬رله‭ ‬قابل‭ ‬تنظیم‭ ‬۰/۱۵‭ ‬تا‭ ‬۱۰‭ ‬ثانیه‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
 • دارای‭ ‬دو‭ ‬سیگنال‭ ‬نمایشگر‬‬‬
 • ولتاژ‭ ‬ورودی ‭ ‬PWR‬‬
 • حالت‭ ‬خطا ‭ ‬FAULT‬‬


اصول کار

هنگامی‭ ‬که‭ ‬ولتاژ‭ ‬تغذیه‭ ‬به‭ ‬ترمینال‌های‭ ‬A1‭ ‬و‭ ‬A2‭ ‬ولتاژ‭ ‬نمونه‭ ‬ورودی‭ ‬به‭ ‬ترمینال‌های‭ ‬U‭ ‬و‭ ‬V‭ ‬وصل‭ ‬شده‭ ‬باشند‭ ‬و‭ ‬ولتاژ‭ ‬در‭ ‬حد‭ ‬مجاز‭ ‬باشد‭ ‬رله‭ ‬داخلی‭ ‬دستگاه‭ ‬وصل‭ ‬خواهد‭ ‬بود ‭)‬اتصال‭ ‬داخلی‭ ‬ترمینال‭ ‬۱۵‭ ‬به‭ ‬۱۸‭ ‬بر‭ ‬قرار‭ ‬است‭(‬ سیگنال‭ ‬PWR‭ ‬روشن‭ ‬و‭ ‬سیگنال‭ ‬FAULT‭ ‬خاموش‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
در‭ ‬صورتی‌که‭ ‬ولتاژ‭ ‬نمونه‭ ‬ورودی‭ ‬از‭ ‬حد‭ ‬تنظیم‭ ‬شده‭ ‬توسط‭ ‬دسته‭ ‬VOLT‭ ‬کمتر‭ ‬باشد،‭ ‬دستگاه‭ ‬زمانسجی‭ ‬را‭ ‬آغاز‭ ‬می‌کند‭ ‬و‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬اتمام‭ ‬زمان‭ ‬تنظیم‭ ‬شده‭ ‬توسط‭ ‬دسته‭ ‬DELAY‭ ‬سیگنال‭ ‬FAULT‭ ‬روشن‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬رله‭ ‬داخلی‭ ‬دستگاه‭ ‬قطع‭ ‬می‌گردد ‭)‬اتصال‭ ‬داخلی‭ ‬ترمینال‭ ‬۱۵‭ ‬به‭ ‬۱۶‭ ‬وصل‭ ‬می‌گردد‭(.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
در‭ ‬صورتیکه‭ ‬در‭ ‬طی‭ ‬مدت‭ ‬زمان‭ ‬تنظیمی‭ ‬فوق،‭ ‬ولتاژ‭ ‬نمونه‭ ‬ورودی‭ ‬تا‭ ‬حد‭ ‬مجاز‭ ‬افزایش‭ ‬یابد،‭ ‬رله‭ ‬بدون‭ ‬تغییر‭ ‬باقی‭ ‬می‭ ‬ماند‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
پس‭ ‬از‭ ‬روشن‭ ‬شدن‭ ‬سیگنال‭ ‬خطا،‭ ‬در‭ ‬صورتی‌که‭ ‬ولتاژ‭ ‬ورودی‭ ‬نمونه‭ ‬تا‭ ‬حد‭ ‬مجازافزایش‭ ‬یابد،‭ ‬سیگنال‭ ‬FAULT‭ ‬خاموش‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬رله‭ ‬داخلی‭ ‬دستگاه‭ ‬وصل‭ ‬می‌شود‭) ‬اتصال‭ ‬داخلی‭ ‬ترمینال‭ ‬۱۵‭ ‬به‭ ‬۱۸‭ ‬وصل‭ ‬می‌گردد.)
در‭ ‬صورتی‭ ‬که‭ ‬ترمینال‌های‭ ‬J‭ ‬از‭ ‬هم‭ ‬باز‭ ‬باشند،‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬هر‭ ‬بار‭ ‬خطا‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬طرف‭ ‬شدن‭ ‬آن‭ ‬دستگاه‭ ‬باید‭ ‬توسط‭ ‬شستی‭ ‬RESET‭ ‬راه‌اندازی‭ ‬مجدد‭ ‬شود‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

نصب و راه اندازی

ولتاژ‭ ‬تغذیه‭ ‬به‭ ‬ترمینال‌های‭ ‬A1‭ ‬و‭ ‬A2‭ ‬وصل‭ ‬شوند‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
ولتاژ‭ ‬نمونه‭ ‬ورودی‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬ترمینال‭ ‬U‭ ‬و‭ ‬V‭ ‬رله‭ ‬کاهش‭ ‬ولتاژ‭ ‬وصل‭ ‬شوند‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
ترمینال‌های‭ ‬۱۵،‭ ‬۱۶‭ ‬و‭ ‬۱۸‭ ‬سرهای‭ ‬کنتاکت‭ ‬رله‭ ‬داخلی‭ ‬دستگاه‭ ‬می‌باشند‭ ‬که‭ ‬بر‭ ‬حسب‭ ‬نیاز‭ ‬در‭ ‬مدار‭ ‬فرمان‭ ‬قرار‭ ‬می‌گیرند‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
به‭ ‬طور‭ ‬مثال‭ ‬برای‭ ‬فعل‭ ‬کردن‭ ‬یک‭ ‬آژیر‭ ‬یا‭ ‬قطع‭ ‬کردن‭ ‬فرمان‭ ‬کنتاکتور‭ ‬اصلی‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
توسط‭ ‬دسته‭ ‬تنظیم‭ ‬ولتاژ‭ ‬VOLT،‭ ‬حدی‭ ‬که‭ ‬ولتاژ‭ ‬نمونه‭ ‬ورودی‭ ‬نباید‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬کمتر‭ ‬شود،‭ ‬تعیین‭ ‬گردد‭. ‬این‭ ‬مقدار‭ ‬از‭ ٪‬۵‭ ‬تا‭ ‬٪‭۱۰۰ ‬قابل‭ ‬تنظیم‭ ‬است‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
توسط‭ ‬دسته‭ ‬تنظیم‭ ‬تایمر‭ ‬DELAY‭ ‬مدت‭ ‬زمان‭ ‬تأخیر‭ ‬در‭ ‬قطع‭ ‬رله‭ ‬داخلی‭ ‬دستگاه‭ ‬تعیین‭ ‬می‌شود‭. ‬این‭ ‬زمان‭ ‬از‭ ۰‭‬/۱۵‭‬ ‬تا‭ ‬۱۰‭ ‬ثانیه‭ ‬قابل‭ ‬تنظیم‭ ‬است‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
توجه‭ :‬در‭ ‬صورتی‌که‭ ‬ولتاژ‭ ‬نمونه‭ ‬ورودی‭ ‬DC‭ ‬باشد،‭ ‬مثبت‭ ‬به‭ ‬U‭ ‬و‭ ‬منفی‭ ‬به‭ ‬V‭ ‬وصل‭ ‬شود‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

مشخصات فنی

 • ولتاژ‭ ‬تغذیه:‭ ‬۲۲۰‭ ‬ولت‭ ‬متناوب + ‭ ٪۱۰‬‬‬‬‬‬‬‬
 • فرکانس‭ ‬شبکه:‭ ‬۵۰‭ ‬هرتز‭ ‬‭±‬‭ ‬۵‭ ‬هرتز‬‬‬‬‬‬‬
 • تلفات‭ ‬داخلی‭ :‬حدود‭ ‬۳‭ ‬وات‬‬‬‬‬
 • حد‭ ‬ولتاژ:‭‬‭ ‬۱۰‭ ‬ولت،‭ ‬۱۱۰‭ ‬ولت،‭ ‬۲۲۰‭ ‬ولت،‭ ‬۵۰۰‭ ‬ولت‭ ‬AC‭ ‬یا ‭ ‬DC‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
 • محدوده‭ ‬ولتاژ:‭ ‬٪۵‭ ‬تا‭ ‬٪۱۰۰‭ ‬حد‭ ‬ولتاژ،‭ ‬قابل‭ ‬تنظیم‭ ‬توسط‭ ‬دسته ‭ ‬VOLT‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
 • تأخیر‭ ‬در‭ ‬قطع‭ ۰/‬۱۵‭ :‬تا‭ ‬۱۰‭ ‬ثانیه،‭ ‬قابل‭ ‬تنظیم‭ ‬توسط‭ ‬دسته ‭ ‬DELAY‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
 • IP‭ ‬دستگاه: ‭ ‬‭ ‬IP20‬‬‬
 • دمای‭ ‬کاری:‭ ‬-۲۰‭ ‬تا‭ +‬۵۰‭ ‬درجه‭ ‬سانتیگراد‬‬‬‬‬‬
 • رطوبت‭ ‬کاری:‭ ٪‬۱۵‭ ‬تا ‭ ٪‬۸۵‬‬‬‬

مشخصات‭ ‬رله‭ ‬خروجی‬‬

 • رله‭ ‬خروجی:‬‭ ‬یک‭ ‬کنتاکت ‭ ‬C/O‭ ‬ ‬‬‬‬‬‬
 • جریان‭ ‬کنتاکت:‭ ‬‭ ‬۶‭ ‬آمپرمتناوب‭ ‬۲۲۰‭ ‬ولت‬‬‬‬‬‬
  ‭ ‬۶‭                    ‬آمپرمستقیم‭ ‬۲۸‭ ‬ولت‬‬‬‬
  عمر‭ ‬رله‭ :‬الکتریکال‭ ‬۱۰۰‭.‬۰۰۰‭ ‬بار‭ ‬قطع‭ ‬و‭ ‬وصل‬‬‬‬‬‬‬‬
  ‭           ‬مکانیکال‭ ‬۱‭.‬۰۰۰‭.‬۰۰۰‭ ‬بار‭ ‬قطع‭ ‬و‭ ‬وصل‬‬‬‬‬‬‬‬