UCM

تشخیص‭ ‬کاهش‭ ‬جریان ‬‬UCM

 • تشخیص‭ ‬كاهش‭ ‬جریان‬‬
 • قابل‭ ‬استفاده‭ ‬در‭ ‬مدارهای‭ ‬تک‭ ‬فاز‭ ‬یا‭ ‬DC‬‬‬‬‬‬‬
 • تنظیم‭ ‬محدوده‭ ‬جریان‭ ‬قابل‭ ‬تنظیم‭ ‬از‭ %‬۵‭ ‬تا‭ %‬۱۰۰‭ ‬حد‭ ‬جریان‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
 • زمان‭ ‬تأخیر‭ ‬در‭ ‬قطع‭ ‬رله‭ ‬قابل‭ ‬تنظیم‭ ‬از‭ ‬۰/۱۵‭ ‬تا‭ ‬۱۰‭ ‬ثانیه‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
 • دارای‭ ‬دو‭ ‬سیگنال‭ ‬نمایشگر:‬‬‬

        - ولتاژ‭ ‬ورودی ‭ ‬PWR‬‬

        - حالت‭ ‬خطا ‭ ‬FAULT‬‬


اصول کار

هنگامی‭ ‬که‭ ‬ولتاژ‭ ‬تغذیه‭ ‬به‭ ‬ترمینال‌های‭ ‬A1‭ ‬وA2‭ ‬ و‭ ‬جریان‭ ‬نمونه‭ ‬ورودی‭ ‬به‭ ‬ترمینال‭ ‬های ‭ ‬KوL‭ ‬ وصل‭ ‬شده‭ ‬باشند‭ ‬و‭ ‬جریان‭ ‬در‭ ‬حد‭ ‬مجاز‭ ‬باشد،‭ ‬رله‭ ‬داخلی‭ ‬دستگاه‭ ‬وصل‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭) ،‬اتصال‭ ‬داخلی‭ ‬ترمینال۱۵‭ ‬به۱۸برقرار‭ ‬است‭ (‬سیگنال‭ ‬PWR‭ ‬روشن‭ ‬و‭ ‬سیگنال‭ ‬FAULT‭ ‬ خاموش‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
در‭ ‬صورتی‭ ‬که‭ ‬جریان‭ ‬نمونه‭ ‬ورودی‭ ‬از‭ ‬حد‭ ‬تنظیم‭ ‬شده‭ ‬توسط‭ ‬دسته‭‬CURR‭. ‬ کمتر‭ ‬باشد،‭ ‬دستگاه‭ ‬زمانسنجی‭ ‬را‭ ‬آغاز‭ ‬می‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬اتمام‭ ‬زمان‭ ‬تنظیم‭ ‬شده‭ ‬توسط‭ ‬دسته‭ ‬DELAY‭ ‬سیگنال‭ ‬FAULT‭ ‬روشن‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬رله‭ ‬داخلی‭ ‬دستگاه‭ ‬قطع‭ ‬می‌گردد. ‭)‬اتصال‭ ‬داخلی‭ ‬ترمینال‭ ‬۱۵‭ ‬به‭ ‬۱۶‭ ‬وصل‭ ‬می‌گردد‭(.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
در‭ ‬صورتیکه‭ ‬در‭ ‬طی‭ ‬زمان‭ ‬تنظیمی‭ ‬فوق،‭ ‬جریان‭ ‬نمونه‭ ‬ورودی‭ ‬تا‭ ‬حد‭ ‬مجاز‭ ‬افزایش‭ ‬یابد،‭ ‬رله‭ ‬بدون‭ ‬تغییر‭ ‬باقی‭ ‬می‭ ‬ماند‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
پس‭ ‬از‭ ‬روشن‭ ‬شدن‭ ‬سیگنال‭ ‬خطا،‭ ‬در‭ ‬صورتیکه‭ ‬جریان‭ ‬نمونه‭ ‬ورودی‭ ‬تا‭ ‬حد‭ ‬مجاز‭ ‬افزایش‭ ‬یابد،‭ ‬سیگنال‭ ‬FAULT‭ ‬خاموش‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬رله‭ ‬داخلی‭ ‬دستگاه‭ ‬وصل‭ ‬می‌شود‭ )‬اتصال‭ ‬داخلی‭ ‬ترمینال‭ ‬۱۵‭ ‬به‭ ‬۱۸‭ ‬وصل‭ ‬می‌گردد‭(.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
در‭ ‬صورتی‭ ‬که‭ ‬ترمینال‭ ‬های‭ ‬J‭ ‬از‭ ‬هم‭ ‬باز‭ ‬باشند،‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬هر‭ ‬بار‭ ‬خطا‭ ‬و‭ ‬برطرف‭ ‬شدن‭ ‬آن‭ ‬دستگاه‭ ‬بصورت‭ ‬اتوماتیک‭ ‬راه‭ ‬اندازی‭ ‬می‌شود‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
در‭ ‬صورتیکه‭ ‬ترمینال‭ ‬های‭ ‬J‭ ‬به‭ ‬هم‭ ‬وصل‭ ‬شوند،‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬هر‭ ‬بار‭ ‬خطا‭ ‬و‭ ‬برطرف‭ ‬شدن‭ ‬آن‭ ‬دستگاه‭ ‬باید‭ ‬توسط‭ ‬شستی‭ ‬RESET‭ ‬راه‭ ‬اندازی‭ ‬مجدد‭ ‬شود‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

نصب و راه اندازی

ولتاژ‭ ‬تغذیه‭ ‬به‭ ‬ترمینال‌های‭ ‬A1‭ ‬وA2‭ ‬ وصل‭ ‬شود‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬
جریان‭ ‬نمونه‭ ‬ورودی‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬ترمینال‭ ‬های ‭ ‬KوL‭ ‬ رله‭ ‬کاهش‭ ‬جریان‭ ‬وصل‭ ‬شوند‭. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
ترمینال‌های ‭ ‬۱۵ ،‭‬۱۶و۱۸‭ ‬سرهای‭ ‬کنتاکت‭ ‬رله‭ ‬داخلی‭ ‬دستگاه‭ ‬می‭ ‬باشند‭ ‬که‭ ‬بر‭ ‬حسب‭ ‬نیاز‭ ‬در‭ ‬مدار‭ ‬فرمان‭ ‬قرار‭ ‬می‭ ‬گیرند‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
بطور‭ ‬مثال‭ ‬برای‭ ‬فعال‭ ‬کردن‭ ‬یک‭ ‬آژیر‭ ‬یا‭ ‬قطع‭ ‬کردن‭ ‬فرمان‭ ‬کنتاکتور‭ ‬اصلی‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
توسط‭ ‬دسته‭ ‬تنظیم‭ ‬جریان، ‭‬CURR‬ حدی‭ ‬که‭ ‬جریان‭ ‬نمونه‭ ‬ورودی‭ ‬نباید‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬کمتر‭ ‬شود،‭ ‬تعیین‭ ‬میگردد‭ .‬این‭ ‬مقدار‭ ‬از‭ %‬۵‭ ‬تا‭ ‬%۱۰۰‭ ‬حد‭ ‬جریان‭ ‬قابل‭ ‬تنظیم‭ ‬است‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
توسط‭ ‬دسته‭ ‬تنظیم‭ ‬تایمر‭ ‬DELAY‭ ‬مدت‭ ‬زمان‭ ‬تأخیر‭ ‬در‭ ‬قطع‭ ‬رله‭ ‬داخلی‭ ‬دستگاه‭ ‬تعیین‭ ‬میشود.‬ این‭ ‬زمان‭ ‬از ‭ ‬۰/۱۵‬تا‭ ‬۱۰‭ ‬ثانیه‭ ‬قابل‭ ‬تنظیم‭ ‬است‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

مشخصات فنی

 • ولتاژ‭ ‬تغذیه:‭‬‭ ‬۲۲۰‭ ‬ولت‭ ‬متناوب‭  ± ‬%۱۰‭‬‬‬‬‬‬‬‬
 • فرکانس‭ ‬شبکه:‭ ‬۵۰‭ ‬هرتز‭ ‬‭ ‬۵ ±‭ ‬هرتز‬‬‬‬‬‬
 • تلفات‭ ‬داخلی‭ :‬حدود‭ ‬۳‭ ‬وات‬‬‬‬
 • حد‭ ‬جریان‭ ‬۵‭ :‬آمپر‭ ‬AC‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬جریانهای‭ ‬بالاتر‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬ترانس‭ ‬جریان‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
 • محدوده‭ ‬جریان:‭‬‭ %‬۵‭ ‬تا۱۰۰‭ ‬% حد‭ ‬جریان،‭ ‬قابل‭ ‬تنظیم‭ ‬توسط‭ ‬دسته ‭‬.CURR‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
 • تأخیر‭ ‬در‭ ‬قطع:‭ ‬۰/۱۵‭ ‬تا‭ ‬۱۰‭ ‬ثانیه،‭ ‬قابل‭ ‬تنظیم‭ ‬توسط‭ ‬دسته ‭ ‬DELAY‭ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
 • IP‭ ‬دستگاه: ‭ ‬‭ ‬IP20‬‬‬
 • دمای‭ ‬کاری:‭ -‭‬۲۰ ‬تا‭ +‬۵۰‭ ‬درجه‭ ‬سانتیگراد‬‬‬‬‬‬
 • رطوبت‭ ‬کاری:‭ ‬٪۱۵‭ ‬تا ‭ ‬٪۸۵‬‬‬‬

مشخصات‭ ‬رله‭ ‬خروجی‬‬

 • رله‭ ‬خروجی‭:‬‭‬ یک‭ ‬کنتاکت ‭ ‬C/O‭ ‬ ‬‬‬‬‬‬
 • جریان‭ ‬کنتاکت:‭ ‬‭ ‬۶‭ ‬آمپرمتناوب‭ ‬۲۲۰‭ ‬ولت‬‬‬‬‬‬
  ‭ ‬۶‭                    ‬آمپرمستقیم‭ ‬۲۸‭ ‬ولت‬‬‬‬
 • عمر‭ ‬رله‭ :‬الکتریکال‭ ‬۱۰۰‭.‬۰۰۰‭ ‬بار‭ ‬قطع‭ ‬و‭ ‬وصل‬‬‬‬‬‬‬‬
  ‭          ‬مکانیکال‭ ‬۱‭.‬۰۰۰‭.‬۰۰۰‭ ‬بار‭ ‬قطع‭ ‬و‭ ‬وصل‬‬‬‬‬‬‬‬