سوپر کنترل فاز SPR

سوپر کنترل فاز SPR

 • محافظت در برابر قطع فاز شبکه
 • محافظت در برابر اتصال ناقص کنتاکتور
 • محافظت در برابر افت ولتاژ شبکه
 • محافظت در برابر جابجائی فازها
 • تشخیص قطع فاز در سمت شبکه فشار قوی
 • محافظت در برابر عدم تقارن ولتاژ شبکه ۵٪ الی ۲۰٪
 • تأخیر در قطع (هنگام وقوع خطا) ثابت ۰/۵ ثانیه
 • تأخیر در وصل، قابل تنظیم از ۰/۵ تا ۴۰ ثانیه
 • دارای ۴ سیگنال نمایشگر:
  OUT:     وصل رله خروجی 
  .SEQU:  عدم توالی فازها 
  .VOLT:  کاهش ولتاژ شبکه 
  V.ASY:  عدم تقارن ولتاژ یا قطع فاز


نصب و راه اندازی:

 • این دســتگاه بمنظور حفاظت موتورهای سه فاز در برابر کاهش بیــش از حد ولتاژ شــبکه، عدم تقارن ولتاژ ســه فــاز، قطع فاز و جابجایی فازها طراحی شده است.
 • در بســیاری از مــوار عامــل ســوختن الکتروموتــور اتصــال ناقــص کنتاکتهــای کنتاکتــور میباشــد. در سیســتم های معمولــی چنیــن خطایــی قابــل تشــخیص نمی باشــد ولــی ایــن دســتگاه چنیــن قابلیتــی را دارد کــه بــا اتصــال خروجــی کنتاکتــور یــا ســرهای موتــور بــه ترمینالهــای U, V, W در صــورت قطــع شــدن فــاز موتــور، فرمــان قطــع داده شــده و از کارکــردن دو فــاز موتــور جلوگیــری می شــود.
 • بــا اتصال ســه فاز اصلی و نول بــه ترمینالهــای T, S, R و MP در صورتیکه ســه فاز شبکه متقارن باشند، ولتاژ در حد استاندارد و ترتیــب فازها نیــز صحیح باشــند پــس از تأخیر تنظیم شــده توســط دســته DELAY رله عمــل میکنــد، (کنتاکــت ۱۵ به ۱۸ وصل میگردد) و سیگنال OUT روشن می شود.
 • پــس از وصــل شــدن کنتاکتــور قــدرت، در صورتیکه ســه فاز خروجــی کنتاکتور به ترمینالهای U, V, W متصل و هر ســه فاز وصل باشند سیستم به کار عادی خود ادامه می دهد.
 • در صورتیکه خروجی کنتاکتور دوفاز باشد، یا کلاً شبکه دو فاز شود، یا بین فازهای شبکه عدم تقارن باشد (در صورت تجاوز از حد تنظیم شده توسط دسته V.ASY) خروجی بلافاصله قطع شده و سیگنال عدم تقارن ولتاژ (V.ASY) روشن می شود.
 • در صورت کاهش بیش از حد ولتاژ سه فاز شبکه (حدود ۲۰٪ ) نیز خروجی قطع شده سیگنال. VOLT روشن می شود.
 • در صورت جابجائی فازها ســیگنال توالی فاز (.SEQU) روشن می شود.
 • در هر حــال پس از رفع اختلال، تایمر دســتگاه عمــل کرده، پس از اتمام مدت زمان تنظیم شــده توســط دسته DELAY خروجی وصل می شود.

 

هشدار: این‭ ‬دستگاه‭ ‬حتما‭ ‬باید‭ ‬با‭ ‬مدار‭ ‬استوپ،‭ ‬استارت‭ ‬استفاده‭ ‬شود‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

مشخصات فنی:

 • ولتــاژ تغذیــه: ۳۸۰ ولــت متناوب چهــار ســیمه ٪۱۰+ و  ٪۲۰-
 • فرکانس‭ ‬شبکه:‭ ‬۵۰‭ ‬هرتز‭ ‬±‬۵‬‭ ‬هرتز‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
 • تلفات‭ ‬داخلی:‭ ‬۳‭ ‬وات‬‬‬‬‬‬‬‬
 • تاخیر در وصل: ۰/۵ تا ۴۰ ثانیه – قابل تنظیم توسـط دسته DELAY
 • عدم تقارن فازها: ۵ تا ۲۰ درصد – قابل تنظیم توسط دسته V.ASY
 • درجـه حفاظت دسـتگاه: IP20 مطابق با استاندارد 60529 IEC
 • دمای کاری: ۲۰- تا ۶۰+ درجه سانتیگراد
 • رطوبت کاری: ۱۵% تا ۸۵%
 • نوع نصب: DIN Rail مطابق با استاندارد 60715 IEC
 • کلاس عایقی: CLASS II 

مشخصات رله خروجی:

 • رله‭ ‬خروجی‭:‬‭‬ یک‭ ‬کنتاکت‭ ‬C/O‭ ‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬
 • جریان‭ ‬کنتاکت:‭ ‬‭ ‬۶‭ ‬آمپر ‭ ‬۲۲۰‭ ‬ولت‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ متناوب
  ‭ ‬۶‭                    ‬آمپر‭ ‬۲۸‭ ‬ولت‬‬‬‬‬‬‬‬ مستقیم
 • عمر‭ ‬رله‭ :‬الکتریکال‭ ‬۱۰۰‭.‬۰۰۰‭ ‬بار‭ ‬قطع‭ ‬و‭ ‬وصل‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
  ‭          ‬مکانیکال‭ ‬۱‭.‬۰۰۰‭.‬۰۰۰‭ ‬بار‭ ‬قطع‭ ‬و‭ ‬وصل‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

 

ابعاد دستگاه:

 

استانداردها:

 • EN60255-22
 • EN60255-25
 • EN60255-27
 • EN61000-3
 • IEC60255-22
 • IPCA610-C

 

گواهینامه ها:

 • ISO9001
 • ISO14001
 • ISO45001
 • HSE-MS
 • IMS

 

در صورت نیاز به اطلاعات نصب و راه اندازی به بروشور (کاتالوگ) مراجعه نمایید.