کنترل و پایش از راه دور

کنترل و پایش از راه دور

جهت اطمینان از عملکرد صحیح سامانه‌های حفاظت کاتدی همواره اندازه‌گیری‌های دوره‌ای در فواصل زمانی معین بایستی انجام شود. با توجه به پهنه جغرافیایی و تنوع اقلیمی و عبور خطوط لوله نفت، گاز و غیره از مناطق مختلف کوهستانی، جنگلی، کویری و دریایی و وجود سازه‌های فلزی در این نواحی، الزام سرکشی به ایستگاه‌های حفاظت کاتدی جهت تنظیمات و اندازه‌گیری‌ها با مشکلات متعدد روبرو بوده و هزینه‌های زیادی را در پی خواهد داشت.

توضیحات بیشتر

کنترل و پایش از راه دور

همه محصولات