نمایشگرهای تابلویی

ترموکنترلر (ترموستات) با سنسور K مدل TK1-2A:

ایـن دسـتگاه بـرای انـدازه گیـری و کنتـرل دمـا بـه روش OFF/ON در محــدوده 100oC … +1350oC- بــا اســتفاده از سنســور ترموکوپــل K کاربــرد دارد.

توضیحات بیشتر

ترموکنترلر (ترموستات) با سنسور K مدل TK1-2A

ترموکنترلر (ترموستات) با سنسور K مدل TK1-2B:

ایـن دسـتگاه بـرای انـدازه گیـری و کنتـرل دمـا بـه روش OFF/ON در محــدوده 100oC … +1350oC- بــا اســتفاده از سنســور ترموکوپــل K کاربــرد دارد.

توضیحات بیشتر

ترموکنترلر (ترموستات) با سنسور K مدل TK1-2B

ترموکنترلر (ترموستات) با سنسور K مدل TK1-2C:

ایـن دسـتگاه بـرای انـدازه گیـری و کنتـرل دمـا بـه روش OFF/ON در محــدوده ۱۳۵۰+ درجه سانتی گراد … ۱۰۰– درجه سانتی گراد بــا اســتفاده از سنســور ترموکوپــل K کاربــرد دارد.

توضیحات بیشتر

ترموکنترلر (ترموستات) با سنسور K مدل TK1-2C

ترموکنترولر(ترموستات) با سنسور PT100 مدل TC1-1B:

این دستگاه برای اندازه گیری و کنترل دما در محدوده  ۱۵۰+ درجه سانتی گراد … ۵۰- درجه سانتی گراد با استفاده از سنسور PT100 سه سیمه کاربرد دارد.

توضیحات بیشتر

ترموکنترولر(ترموستات) با سنسور PT100 مدل TC1-1B

مولتی متر سه فاز ۴ نمایشگر مدل MM3-4A:

این دستگاه برای اندازه گیری ولتاژ (خطی و فازی)، جریان و فرکانس درشبکه های سه فاز مورد استفاده قرار می گیرد.
از ویژگی های بسیار مهم این دستگاه، اندازه گیری TrueRMS می باشد توسط این ویژگی مقدار موثر واقعی اندازه گیری می شود حتی در شبکه هایی که بار، سلفی یا خازنی بوده و دارای هارمونیک فراوان است.

 

توضیحات بیشتر

مولتی متر سه فاز ۴ نمایشگر مدل MM3-4A

ترموکنترولر(ترموستات) با سنسور PT100 مدل TC1-1A:

این دستگاه برای اندازه گیری و کنترل دما در محدوده  ۱۵۰+ درجه سانتی گراد … ۵۰- درجه سانتی گراد با استفاده از سنسور PT100 سه سیمه کاربرد دارد.

توضیحات بیشتر

ترموکنترولر(ترموستات) با سنسور PT100 مدل TC1-1A

مولتی متر سه فاز 6 نمایشگر مدل 6A-MM3

این دستگاه برای اندازه گیری ولتاژ (خطی و فازی)، جریان و فرکانس درشبکه های سه فاز مورد استفاده قرار می گیرد.
از ویژگی های بسیار مهم این دستگاه، اندازه گیری  True RMS می باشد توسط این ویژگی مقدار موثر واقعی اندازه گیری می شود حتی در شبکه هایی که بار، سلفی یا خازنی بوده و دارای هارمونیک فراوان است.

توضیحات بیشتر

مولتی متر سه فاز ۶ نمایشگر مدل MM3-6A

همه محصولات