OCM

OCM اور کارنت تشخیص اضافه جریان

 • محافظت‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬اضافه‭ ‬جریان‬‬‬‬
 • قابل‭ ‬استفاده‭ ‬در‭ ‬مدارهای‭ ‬تک‭ ‬فاز‭ ‬یا‭ ‬DC‬‬‬‬‬‬‬
 • تنظیم‭ ‬محدوده‭ ‬جریان‭ ‬قابل‭ ‬تنظیم‭ ‬از‭ ‬٪‭۲۰ ‬تا‭ ‬٪۱۲۰‭ ‬حد ‬جریان‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
 • زمان‭ ‬تأخیر‭ ‬در‭ ‬قطع‭ ‬رله‭ ‬قابل‭ ‬تنظیم‭ ‬از‭ ‬۰/۱۵‭ ‬تا‭ ‬۱۰‭ ‬ثانیه‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
 • دارای‭ ‬دو‭ ‬سیگنال‭ ‬نمایشگر‭:‬‬‬‬‬ ولتاژ‭ ‬ورودی ‭ ‬PWR‬‬/ حالت‭ ‬خطا ‭ ‬FAULT‬‬


اصول کار

هنگامی‭ ‬که‭ ‬ولتاژ‭ ‬تغذیه‭ ‬به‭ ‬ترمینال‌های‭ ‬A1‭ ‬و‭ ‬A2‭ ‬و‭ ‬جریان‭ ‬نمونه‭ ‬ورودی‭ ‬به‭ ‬ترمینال‌های‭ ‬K‭ ‬و‭ ‬L‭ ‬وصل‭ ‬شده‭ ‬باشد،‭ ‬رله‭ ‬داخلی‭ ‬دستگاه‭ ‬وصل‭ ‬خواهد‭ ‬بود ‭)‬اتصال‭ ‬داخلی‭ ‬ترمینال‭ ‬۱۵‭ ‬به‭ ‬۱۸‭ ‬بر‭ ‬قرار‭ ‬است‭(‬ سیگنال‭ ‬PWR‭ ‬روشن‭ ‬و‭ ‬سیگنال‭ ‬FAULT‭ ‬خاموش‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭.

در‭ ‬صورتی‭ ‬که‭ ‬جریان‭ ‬نمونه‭ ‬ورودی‭ ‬از‭ ‬حد‭ ‬تنظیم‭ ‬شده‭ ‬توسط‭ ‬دسته‭ ‬CURR‭ ‬بیشتر‭ ‬باشد،‭ ‬دستگاه‭ ‬زمان‭ ‬سنجی‭ ‬را‭ ‬آغاز‭ ‬می‌کند‭ ‬و‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬اتمام‭ ‬زمان‭ ‬تنظیم‭ ‬شده‭ ‬توسط‭ ‬دسته‭ ‬DELAY‭ ‬سیگنال‭ ‬FAULT‭ ‬روشن‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬رله‭ ‬داخلی‭ ‬دستگاه‭ ‬قطع‭ ‬می‌گردد‭)‬اتصال‭ ‬داخلی‭ ‬ترمینال‭ ‬۱۵‭ ‬به‭ ‬۱۶‭ ‬وصل‭ ‬می‌گردد‭(.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ در‭ ‬صورتیکه‭ ‬در‭ ‬طی‭ ‬مدت‭ ‬زمان‭ ‬تنظیمی‭ ‬فوق،‭ ‬جریان‭ ‬نمونه‭ ‬ورودی‭ ‬تا‭ ‬حد‭ ‬مجاز‭ ‬کاهش‭ ‬یابد،‭ ‬رله‭ ‬بدون‭ ‬تغییر‭ ‬باقی‭ ‬می‭ ‬ماند‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

پس‭ ‬از‭ ‬روشن‭ ‬شدن‭ ‬سیگنال‭ ‬خطا،‭ ‬در‭ ‬صورتی‭ ‬که‭ ‬جریان‭ ‬نمونه‭ ‬ورودی‭ ‬تا‭ ‬حد‭ ‬مجاز‭ ‬کاهش‭ ‬یابد،‭ ‬سیگنال‭ ‬FAULT‭ ‬خاموش‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬رله‭ ‬داخلی‭ ‬دستگاه‭ ‬وصل‭ ‬می‌شود ‭)‬اتصال‭ ‬داخلی‭ ‬ترمینال۱۵‭ ‬به‭ ‬۱۸‭ ‬وصل‭ ‬می‌گردد‭(.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

در‭ ‬صورتی‭ ‬که‭ ‬ترمینال‌های‭ ‬J‭ ‬از‭ ‬هم‭ ‬باز‭ ‬باشند،‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬هر‭ ‬بار‭ ‬خطا‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬طرف‭ ‬شدن‭ ‬آن‭ ‬دستگاه‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬اتوماتیک‭ ‬راه‌اندازی‭ ‬می‌شود‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

در صورتی‌ که‭ ‬ترمینال‌های‭ ‬J‭ ‬به‭ ‬هم‭ ‬وصل‭ ‬شوند،‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬هر‭ ‬بار‭ ‬خطا‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬طرف‭ ‬شدن‭ ‬آن‭ ‬دستگاه‭ ‬باید‭ ‬توسط‭ ‬شستی‭ ‬RESET‭ ‬راه‌اندازی‭ ‬مجدد‭ ‬شود‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

نصب و راه اندازی

ولتاژ‭ ‬تغذیه‭ ‬به‭ ‬ترمینال‭ ‬های‭ ‬A1‭ ‬و‭ ‬A2‭ ‬وصل‭ ‬شود‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

جریان‭ ‬نمونه‭ ‬ورودی‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬ترمینال‌های‭ ‬K‭ ‬و‭ ‬L‭ ‬رله‭ ‬جریان‭ ‬افزایش‭ ‬وصل‭ ‬شوند‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

ترمینال‌های‭ ‬۱۵،‭ ‬۱۶‭ ‬و‭ ‬۱۸‭ ‬سرهای‭ ‬کنتاکت‭ ‬رله‭ ‬داخلی‭ ‬دستگاه‭ ‬می‌باشند‭ ‬که‭ ‬بر‭ ‬حسب‭ ‬نیاز‭ ‬در‭ ‬مدار‭ ‬فرمان‭ ‬قرار‭ ‬می‌گیرند‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

به‭ ‬طور‭ ‬مثال‭ ‬برای‭ ‬فعال‭ ‬کردن‭ ‬یک‭ ‬آژیر‭ ‬یا‭ ‬قطع‭ ‬کردن‭ ‬فرمان‭ ‬کنتاکتور‭ ‬اصلی‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

توسط‭ ‬دسته‭ ‬تنظیم‭ ‬جریان‭ ‬CURR،‭ ‬حدی‭ ‬که‭ ‬جریان‭ ‬نمونه‭ ‬ورودی‭ ‬نباید‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬بیشتر‭ ‬شود،‭ ‬تعیین‭ ‬گردد‭.

این‭ ‬مقدار‭ ‬از‭ ‬‮٢٠‬٪‭ ‬تا‭ ‬۱۲۰٪‭ ‬حد‭ ‬جریان‭ ‬قابل‭ ‬تنظیم‭ ‬است‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

توسط‭ ‬دسته‭ ‬تنظیم‭ ‬تایمر‭ ‬DELAY‭ ‬مدت‭ ‬زمان‭ ‬تأخیر‭ ‬در‭ ‬قطع‭ ‬رله‭ ‬داخلی‭ ‬دستگاه‭ ‬تعیین‭ ‬می‌شود. ‬این‭ ‬زمان‭ ‬از‭ ‬۰/‬۱۵‭ ‬تا‭ ‬۱۰‭ ‬ثانیه‭ ‬قابل‭ ‬تنظیم‭ ‬است‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

مشخصات فنی

 • ولتاژ‭ ‬تغذیه:‭:‬‭ ‬۲۲۰‭ ‬ولت‭ ‬متناوب ±‭‬‭‬‮٠١‬٪‬‬‬‬‬‬‬‬‬
 • فرکانس‭ ‬شبکه‭‬‭ ‬۵۰‭ :‬هرتز‭ ‬‭±‬‭ ‬۵‭ ‬هرتز‬‬‬‬‬‬‬‬
 • تلفات‭ ‬داخلی‭:‬‭‬ حدود‭ ‬۳‭ ‬وات‬‬‬‬‬
 • حد‭ ‬جریان:‭: ‬۵‭ ‬آمپر‭ ‬AC‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬جریان‌های‭ ‬بالاتر‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬ترانس‭ ‬جریان‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
 • محدوده‭ ‬جریان:‭‬‭ ‬٪۲۰‭ ‬تا‭ ‬٪۱۲۰‭ ‬حد‭ ‬جریان،‭ ‬قابل‭ ‬تنظیم‭ ‬توسط‭ ‬دسته‭‬DELAY‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
 • IP‭‬دستگاه: ‭IP20‬‬‬
 • دمای‭ ‬کاری:‭ -‬۲۰‭ ‬تا‭ ‬+۵۰‭ ‬درجه‭ ‬سانتیگراد‬‬‬‬‬‬
 • رطوبت‭ ‬کاری:‭ ‬٪۱۵‭ ‬تا ‭ ٪‬۸۵‬‬‬‬

مشخصات رله خروجی

 • رله‭ ‬خروجی‭:‬‭‬ یک‭ ‬کنتاکت ‭ ‬C/O‭
 • جریان‭ ‬کنتاکت:‭‬‭ ‬۶‭ ‬آمپر متناوب‭ ‬۲۲۰‭ ‬ولت‬‬‬‬‬‬

‭ ‬۶‭                            ‬آمپر مستقیم‭ ‬۲۸‭ ‬ولت‬‬‬‬

 • عمر‭ ‬رله‭ : ‬الکتریکال‭ ‬۱۰۰‭.‬۰۰۰‭ ‬بار‭ ‬قطع‭ ‬و‭ ‬وصل

‭ ‬                  مکانیکال‭ ‬۱‭.‬۰۰۰‭.‬۰۰۰‭ ‬بار‭ ‬قطع‭ ‬و‭ ‬وصل‬‬‬‬‬‬‬‬