پایش سیستم حفاظت کاتدی

پایش سیستم حفاظت کاتدی

تجهیزات مورد استفاده برای پایش سیستم حفاظت کاتدی

  • کوپن پلاریزاسیون
  • کوپن AC
  • پراب پلاریزاسیون (IR-Free)
  • پراب خوردگی مقاومتی مدفون
  • الکترود های مرجع صنعتی
  • باکس اتصال
  • اینتراپترها
  • سیستم های کنترل و پایش از راه دور حفاظت کاتدی (CPRM)
  • دیتا لاگر

ایستگاه تست هوشمند

ایستگاه تست هوشمند جهت فراهم آوردن ابزاری جامع برای تسهیل پایش حفاظت کاتدی طراحی شده است. این مجموعه در قالب یک ایستگاه، ترکیبی از الزامات و توصیه های استاندارد های مختلف و معتبر بین المللی را به کار گرفته تا نیازهای مختلف را برای شرایط مختلف رفع نماید. از منظر بهره برداری و بازرسی، با استفاده از سیستم های کنترل و پایش از راه دور می توان بدون حضور در محل همواره به صورت دائمی عملکرد سیستم حفاظت کاتدی را پایش نموده و از درستی عملکرد آن اطمینان حاصل کرد. با بهره مندی از این سیستم ها مشکلات و هزینه های بازرسی دوره ای جهت ثبت، کنترل مقادیر و هزینه های پرسنلی به میزان قابل توجهی کاهش می یابد. این تکنولوژی به فرد کنترل کننده این امکان را می دهد که بتواند به صورت همزمان چند ایستگاه مختلف حفاظت کاتدی را از یک مکان، مورد کنترل و بررسی قرار داده و مسائل و مشکلات سیستم را به سرعت کشف و رفع نماید. این ایستگاه می تواند متشکل از اجزاء فوق باشد که بسته به درخواست مشتری توسط شرکت برنا الکترونیک طراحی و اجرا می شوند.