هندی‌کپ و پرایمر

هندی‌کپ و پرایمر

محل‌هایی که کابل به سازه متصل شده و در تماس با الکترولیت (خاک، آب و ...) قرار دارند، بدلیل شار جریان موجود، نسبت به خوردگی آسیب‌پذیرترند. بنابراین برای بازسازی پوشش این محل‌ها از پرایمر و هندی‌کپ استفاده می‌شود. جنس پرایمر و هندی‌کپ‌ها از مواد پایه نفتی است. پرایمر در دو نوع مایع (لیتری) و اسپری تولید شده و هندی‌کپ نیز در دو نوع ساده و IP (دارای پرایمر داخلی) عرضه می‌شوند.


مراحل اجرای پرایمر و هندی‌کپ روی جوش حرارتیمراحل اجرای پرایمر و هندی‌کپ روی جوش حرارتی

مراحل اجرای پرایمر و هندی‌کپ روی جوش حرارتی

 

شرکت برناالکترونیک آمادگی خود را جهت تأمین هندی‌کپ و پرایمر جهت بازسازی پوشش پس از اتصال کابل حفاظت کاتدی، براساس درخواست کارفرمایان محترم یا نیاز پروژه‌ها اعلام می‌دارد.