محافظ بوبین کنتاکتور مدل SVR/D

محافظ بوبین کنتاکتور مدل SVR/D

 • محافظت مصرف کننده های تکفاز در برابر افزایش ولتاژ شبکه
 • محافظت مصرف کننده های تکفاز در برابر کاهش ولتاژ شبکه
 • محافظت مصرف کننده های تکفاز در برابر دو فاز شدن
 • محافظت مصرف کننده های تکفاز در برابر فشار ناشی از قطع و وصل متوالی برق
 • قابلیت تنظیم زمان تأخیر در وصل
 • دارای یک رله یک کنتاکت C/O
 • دارای چهار سیگنال نمایشگر:
   - وصل خروجی OUT
   - تأخیر در وصل DLY
   - اضافه ولتاژ O.V
   - کاهش ولتاژ U.V


اصول کار:

 • هنگامی کــه ولتاژ تغذیه بــه ترمینالهای L و N اعمال شــود و ولتاژ شــبکه بین ۱۸۰ تا ۲۵۰ ولت باشــد، ســیگنال تأخیر (DLY) روشن می شود.
 • پــس از گذشــت زمــان تأخیر تنظیم شــده (توســط دســته ON DELAY)، رلــه عمــل کــرده و همزمان ســیگنال تأخیر (DLY) خاموش و سیگنال خروجی (OUT) روشن می گردد (کنتاکت ۱۵ به ۱۸ وصل می شود.)
 • در صورتیکه ولتاژ شبکه بیشتر از ۲۵۵ ولت شود، سیگنال O.V و در صورتیکــه ولتــاژ شــبکه کمتر از ۱۷۵ ولت شــود، سیگنال U.V روشن شــده، همزمان سیگنال OUT خاموش می گردد. (کنتاکت ۱۵ به ۱۶ وصل می شود) پس از
 • بازگشــت ولتاژ بــه حد مجاز ســیگنال خطای مربوطه خاموش و ســیگنال تاخیر روشــن می شــود. پس از ســپری شدن زمان تنظیم شده مجدداً رله وصل خواهد شد.

 

نصب و راه اندازی:

 • ترمینالهای L و N به فاز و نول شبکه متصل شوند.
 • کنتاکت های رله نیز به صورت ســری در مسیر تغذیه بار و یا بوبین کنتاکتور قرار گیرند.
 • بطــور مثــال کنتاکت هــای ۱۵ و ۱۸ ماننــد شاســی STOP با بوبین کنتاکتور سری شوند.

 

مشخصات فنی:

 • ولتاژ تغذیه: ۱۷۰ تا ۲۶۰ ولت متناوب
 • فرکانس شبکه: ۵۰ هرتز، ۵± هرتز
 • تلفات داخلی: حدود ۳ وات
 • خطای ولتاژ: کمتر از ۱۷۵ ولت یا بیشتر از ۲۵۵ ولت
 • تأخیر: قابل تنظیم از ۱ تا ۳ دقیقه توسط دسته DELAY
 • درجــه حفاظــت دســتگاه: IP20 مطابــق بــا اســتاندارد IEC60529
 • دمای کاری: ۲۰- تا ۶۰+ درجه سانتیگراد
 • رطوبت کاری: ۱۵% تا ۸۵%
 • نوع نصب: FlushMounted و DINRail مطابق با استاندارد IEC60715
 • رله خروجی: یک کنتاکت C/O
 • جریان کنتاکت: ۶ آمپر، ۲۲۰ ولت متناوب 

                            ۶ آمپر، ۲۸ ولت مستقیم

 

ابعاد دستگاه:

استانداردها:

 • EN60255-22
 • EN60255-25
 • EN60255-27
 • EN61000-3
 • IEC60255-22
 • IPCA610-C

 

گواهینامه ها:

 • ISO9001
 • ISO14001
 • ISO45001
 • HSE-MS
 • IMS

 

در صورت نیاز به اطلاعات نصب و راه اندازی به بروشور (کاتالوگ) مراجعه نمایید.