خدمات

خدمات

تجزیه و تحلیل علل تخریب/ منجر به تخریب

تجزیه و تحلیل جامع خسارات برای جلوگیری از اتفاقات غیرمنتظره، خاموشی های هزینه بر و اطمینان از حصول استانداردهای ایمنی بسیار مهم است. در اینجا هدف عملکرد صحیح سیستم در محیط های مختلف و به حداقل رساندن ریسک های خرابی های مکانیکی ناشی از اجزاء معیوب، آسیب دیده و یا اکسید شده می باشد.


متخصصان باتجربه شرکت برنا الکترونیک خدمات جامعی در زمینه تجزیه و تحلیل تخریب خوردگی ارائه می دهند. با استفاده از این مطالعات می توان اقدامات اصلاحی مقتضی را اتخاذ نمود و همچنین از تخریب های آتی جلوگیری به عمل آورد. با استفاده از روش های بازرسی علمی و مهندسی، مواد، اجزای سازنده و خرابی های سیستم شناسایی شده و علت اصلی تخریب یا خوردگی اجزاء مشخص می شود. در این راستا آنالیز های شفاف و قابل استناد برنا الکترونیک امکان توسعه استراژی های موثر برای حفاظت تجهیزات و تولید ایمن را مهیا می سازد.

 

انجام آزمون های پیشرفته غیرمخرب

به دلیل وسعت و فراوانی تأسیسات، فرآیندها و تجهیزات مختلف در مجاورت سازه های مدفون، تشخیص روند خوردگی در آنها بسیار پیچیده است. بدیهی است استفاده از ابزار مناسب در شرایط محیطی متفاوت در تحلیل خوردگی و در نتیجه اتخاذ تدابیر موثر در کاهش نرخ خوردگی ضروری می باشد. به این منظور جهت بررسی و تبیین کارایی سیستم های حفاظت کاتدی علاوه بر استفاده از کوپن های پلاریزاسیون، پراب های مقاومتی و سیستم های CPRM، از آزمون های غیر مخرب مانند DCVG ،C-SCAN ،CIPS ،ACVG/PCM نیز استفاده می گردد.

در راستای بررسی و ارائه راهکار های مناسب در بهره وری هرچه بهتر، شرکت برنا الکترونیک با بهره گیری از دانش و تجهیزات روز صنعت حفاظت کاتدی آماده ارائه خدمات انجام آزمون های غیرمخرب در تمامی سطوح می باشد.