ترموکنترلر (ترموستات) با سنسور K مدل TK1-2C

ترموکنترلر (ترموستات) با سنسور K مدل TK1-2C:

ایـن دسـتگاه بـرای انـدازه گیـری و کنتـرل دمـا بـه روش OFF/ON در محــدوده 100oC … +1350oC- بــا اســتفاده از سنســور ترموکوپــل K کاربــرد دارد.


ویژگی ها:

 • دقت نمایش 1oC
 • دقت اندازه گیری 5oFull Scale±
 • تنظیم باند قطع و وصل خروجی (Hysteresis)
 • تنظیم باند قطع و وصل آلارم (Alarm Hysteresis)
 • اســتفاده در دو حالــت گرمایشــی (Hot) یــا سرمایشــی (Cold)
 • آفست دمایی در محدوده  30oC … +30oC-
 • قابلیت تشخیص قطع سنسور
 • دارای دو نمایشــگر بــرای دمــای اندازه گیــری شــده PV(Process Value) و دمای تنظیمی SV(Set Value)
 • دارای دو رله ۶ آمپری جهت OUT و ALARM
 • دارای دو LED برای نمایش قطع و یا وصل بودن رله هایOUT و ALARM

 

توابع دستگاه:

 

 

اصول کار:

با وصل برق ورودی، ابتدا تمامی نمایشگرها به مدت ۲ ثانیه روشن شده، سپس دمای محیطی که سنسور در آن قرار دارد را نمایش میدهد.

دستگاه شامل دو گروه تنظیمات اصلی و فرعی است. با فشردن کلید   به مدت ۲ ثانیه وارد منوی اصلی دستگاه شده و به کمک کلیدهای   و   میتوان بین زیر منوهای SV …AL.Lo حرکت کرد.

با فشردن کلید   وارد زیر منوی مربوطه شده و رقم مورد نظر را انتخاب کنید.

برای تنظیم مقادیر دلخواه از کلیدهای   و   استفاده نمایید.

با فشردن کلید   تغییرات ذخیره می شوند.

برای خروج از منوی اصلی مجددا کلید   را به مدت ۲ ثانیه فشار دهید. همچنین با فشردن همزمان کلیدهای   و   به مدت ۲ ثانیه دستگاه وارد منوی فرعی شده و میتوان مانند قبل تنظیمات دلخواه را انجام داد.

خروج از منوی فرعی نیز با فشردن همزمان کلیدهای   و   به مدت ۲ ثانیه است.

 

سیگنال های دستگاه:

 • OUT: در صـورت روشـن شـدن ایـن سـیگنال رلـه خروجـی وصـل و اتصـال ۱۵ بـه ۱۸ برقـرار میباشـد.

در غیـر ایـن صـورت رلـه قطـع و اتصـال بیـن ۱۵ و ۱۶ برقـرار اسـت.

 • ALARM: در صـورت روشـن شـدن ایـن سـیگنال رلـه آلارم وصـل و اتصـال ۲۵ بـه ۲۸ برقـرار میباشـد.

در غیـر ایـن صـورت رلـه قطـع و اتصـال بیـن ۲۵ و ۲۶ برقـرار اسـت.

 

مشخصات فنی:

 • ولتاژ تغذیه: ۸۵ تا ۲۶۵ ولت متناوب
 • فرکانس شبکه: ۵۰ هرتز، ۵± هرتز
 • تلفات داخلی: حدود ۳ وات
 • محدوده اندازه گیری دما: 100oC … +1350oC-
 • نوع سنسور: ترموکوپل تیپ K
 • دقت نمایش: ۱oC
 • دقت اندازه گیری: ۵oFull Scale±
 • درجه حفاظت دستگاه: IP20 مطابق با استاندارد IEC60529
 • دمای کاری: ۱۰- تا ۶۰+ درجه سانتیگراد
 • رطوبت کاری: ۱۵ ٪ تا ۸۵٪
 • نــوع نصــب: Flush Mounted و DIN Rail  مطابــق بــا استاندارد 60715 IEC
 • کلاس عایقی: CLASSII

 

ابعاد دستگاه: 

 

استانداردها:

 • EN60255-22
 • EN60255-25
 • EN60255-27
 • EN61000-3
 • IEC60255-22
 • IPCA610-C

 

گواهینامه ها:

 • ISO9001
 • ISO14001
 • ISO45001
 • HSE-MS
 • IMS

در صورت نیاز به اطلاعات نصب و راه اندازی به بروشور (کاتالوگ) مراجعه نمایید.