درباره ما

گواهی نامه شرکت برنا الکترونیک

 

 

شرکت برنا الکترونیک به عنوان رئیس کار گروه حفاظت کاتدیک کمیته فنی متناظر خوردگی فلزات و آلیاژهای استاندارد ISO در ایران منصوب گردید.