اخبار

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق مشهد

 

 

 حضور شرکت برنا الکترونیک در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق مشهد 

محل دائمی نمایشگاه های بین المللی مشهد سالن فردوسی غرفه 26 

   زمان برگزاری : 29 تیر الی 1 مرداد سال 1396

  

 

 

1396/04/29 

افتتاحیه دوازدهمین نمایشگاه بین المللی برق مشهد

 (غرفه شرکت برنا الکترونیک)

 

 

 

 بازدید ریاست محترم برق منطقه ای استان خراسان رضوی و هیئت همراه از غرفه شرکت برنا الکترونیک 

 

 

 

1396/04/30

تصویر دومین روز برگزاری نمایشگاه صنعت برق مشهد

(غرفه شرکت برنا الکترونیک)

 

 

 

1396/04/31

تصویر سومین روز برگزاری نمایشگاه صنعت برق مشهد

(غرفه شرکت برنا الکترونیک)