اخبار

حضور شرکت برنا الکترونیک در نمایشگاه تجهیزات نفت خوزستان و نمایشگاه برق تهران

 

                     

                                

از غرفه شرکت برنا الکترونیک در نمایشگاه 

برق تهران

دیدن فرمایید

زمان:  13  لغایت 16 آبان ماه 1396 

 ساعت بازدید : 9 الی 17 

مکان : محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

 بزرگراه چمران - سالن 6

 

 

 

                 

 

از غرفه شرکت برنا الکترونیک در نمایشگاه

 تجهیزات نفت خوزستان دیدن فرمایید

 

زمان:  11  لغایت 14 آبان ماه   1396

ساعت بازدید : 9 الی 17

 مکان : محل دائمی نمایشگاه های بین المللی خوزستان

اهواز-سالن خرمشهر