گالری

تصاویر نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

Click to enlarge image IMG_20170509_173352.JPG

عکس شماره 01